2023.01.27, péntek
  • Nagyítás
  • Kicsinyítés
  • Általános
  • Akadálymentes változat

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról

Nyomtatóbarát változatKüldés email-benPDF változat
Kategória: 

KÖZLEMÉNY

a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendjéről

 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja a Tisztelt Szülőket!

1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvodába beíratható minden olyan gyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében  található.

Az óvodában a nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart.

2. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában működő óvodákban a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a 2022/2023. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját az alábbi időpontokban határozza meg:

2022. április 19. (kedd): 800 - 1700 óra

2022. április 20. (szerda): 800 - 1600 óra

Pótbeíratás: 2022. május 6. (péntek): 800 - 1600 óra

3. Az óvodai beíratásához be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Be kell mutatni továbbá:

- szakértői véleményeket (SNI, vagy BTMN gyermekeknél, minden olyan igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);

- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;

- TAJ kártyát;

Az óvodai jelentkezés a „Szándéknyilatkozat” kitöltésével és benyújtásával történik az intézmény mindkét egységében, e-mailben (ovoda@gnyaregyhaza.hu).

A Szándéknyilatkozat az óvoda honlapján a (www.nyaregyhazaovoda.webnode.hu) a Kezdőlapon az Újdonságok menüpont alatt található.

4. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban.

Kötelező beíratni azt a gyermeket:

  • A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
    Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető

5. Az óvodáztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:   Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, óvodaköteles gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálatot.

6. Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő óvodák gondoskodnak a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek (TANAK) óvodai neveléséről is. Az óvodák az alapító okiratuk szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI-TANAK) tudják fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni!

7. Az óvodák kötelező felvételi körzete: Nyáregyháza közigazgatási területe

8. Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2022. június 15. (szerda) napja. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda vezetője:

a)    az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b)   a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

9. Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Nyáregyháza Nagyközség Hivatal Jegyzőjénél. (Nyáregyháza, Nyáry Pál út 35.)

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

                                               Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata